Regulamin

Regulamin serwisu i sklepu internetowego biogardena.pl

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaje i zakres Usług Serwisu Biogardena.pl. Dostęp do Usług Serwisu Biogardena.pl. Wymagania techniczne
 4. Prawa i obowiązki Administratora
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników
 6. Zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym
 7. Realizacja Zamówień w Sklepie internetowym
 8. Dostawa zamówionych Towarów
 9. Ceny Towarów oraz metody płatności za złożone Zamówienia
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 11. Odpowiedzialność za wady zamawianych Towarów i ich zgodność z Umową
 12. Reklamacje dotyczące zamówionych Towarów
 13. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług
 14. Rozstrzyganie sporów
 15. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną opisanych w nim usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego „Biogardena.pl”, na który składa się sklep internetowy oraz serwis informacyjny – prowadzone i zarządzane przez NaturalCrop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja KEN 57/2, (02-797 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370257, posiadającą NIP 701-02-68-831, REGON 142681754.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część;

Administrator – spółka NaturalCrop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja KEN 57/2, (02-797 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370257, posiadającą NIP 701-02-68-831, REGON 142681754, świadczącą poprzez Serwis Biogardena.pl opisane w Regulaminie usługi;

Serwis – serwis internetowy Biogardena.pl znajdujący się pod adresem internetowym https://biogardena.pl/, za którego pomocą Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników oraz Sklep internetowy;

Sprzedawca – Administrator dokonujący sprzedaży poprzez Sklep internetowy wskazanych w Regulaminie Towarów;

Sklep internetowy – sklep internetowy będący częścią Serwisu pl, dostępny pod adresem: www.biogardena.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić od Sprzedawcy Towary w nim prezentowane;

Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu Biogardena.pl;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym,

Towary – produkty prezentowane w Sklepie internetowym,

Konsument – zgodnie z art. 22Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienie –  oświadczenie woli Klienta lub jego przedstawiciela (w przypadku Klientów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Konto – dostępne dla danego Klienta lub jego przedstawiciela (w przypadku Klientów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła) konto w Sklepie internetowym, za pośrednictwem którego Klient lub jego przedstawiciel wprowadza swoje dane osobowe oraz może w jego ramach korzystać z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego m.in.: sprawdzać stan realizacji Zamówienia i historię zamówień;

Usługi Serwisu – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie Biogardena.pl przez Administratora na rzecz Użytkowników, opisane szczegółowo w § 3 ust. 1 Regulaminu,

Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Użytkownika z Administratorem na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, dotycząca dostarczania przez Administratora Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, której integralną częścią jest Regulamin;

Materiały Administratora – wszelkie treści udostępniane w Serwisie Biogardena.pl przez Administratora, w szczególności zdjęcia i teksty;

Materiały Użytkownika – wszelkie treści udostępniane w Serwisie Biogardena.pl przez Użytkownika, w szczególności zdjęcia i teksty;

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.),

Prawo własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) i jej zmiany,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.).

 1. Rodzaje i zakres Usług Serwisu Biogardena.pl. Dostęp do Usług Serwisu Biogardena.pl. Wymagania techniczne
 1. Administrator świadczy w szczególności następujące Usługi drogą elektroniczną w Serwisie Biogardena.pl:
  1. dostęp do Serwisu Biogardena.pl,
  2. przeglądanie zasobów Serwisu Biogardena.pl, w szczególności tekstów, zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych,
  3. tworzenie przez Klientów w Sklepie internetowym Kont, a następnie korzystanie z nich.
 2. Usługi Serwisu Biogardena.pl są świadczone za pośrednictwem Serwisu Biogardena.pl nieodpłatnie.
 3. W związku z ciągłym rozwojem Usług Serwisu Biogardena.pl, ich zakres może być zmieniony przez Administratora, w szczególności Usługi Serwisu Biogardena.pl mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług są przekazywane Użytkownikom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu Biogardena.pl i nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług Serwisu Biogardena.pl jest wejście na stronę internetową Serwisu Biogardena.pl.
 5. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu pl jest:
  1. dostęp Użytkownika do Internetu,
  2. zainstalowanie przeglądarki internetowej na komputerze, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu Biogardena.pl,
  3. włączona obsługa plików cookies, przy czym brak zgody na piliki cookies nie uniemożliwia korzystania z Serwisu Biogardena.pl.
 1. Prawa i obowiązki Administratora
 1. Administrator zapewnia dostęp do Usług Serwisu Biogardena.pl na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:
  1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Administrator lub Użytkownik,
  2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
 2. Administrator jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Serwisu Biogardena.pl w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji.
 1. Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z Serwisu Biogardena.pl.
 2. Każdy Użytkownik rozpoczynając korzystane z Serwisu Biogardena.pl. zobowiązuje się do:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,
  2. korzystania z Serwisu Biogardena.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego,
 3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Serwisu Biogardena.pl nie będzie:
  1. w żaden sposób utrudniał innym Użytkownikom korzystania z Serwisu Biogardena.pl,
  2. korzystał z Serwisu Biogardena.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług
  3. nie będzie udostępniał ani rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu Biogardena.pl informacji, zdjęć i innych treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  4. nie będzie rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu Biogardena.pl wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,
 4. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie Biogardena.pl jakichkolwiek treści, które:
  1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołując do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość,
  3. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne,
  4. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste,
  5. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
  6. stanowią przekazy reklamowe lub do ich rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawiony.
 5. Administrator jest uprawniony do odmowy publikacji w Serwisie Biogardena.pl zamieszczonych przez Użytkownika informacji, jak też ich usunięcia lub zmiany, jeżeli informacje te będą naruszać postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre imię Administratora,.
 1. Zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym
 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów.
 2. Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie internetowym wyłącznie Towarów w nim dostępnych. Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana w opisie danego Towaru.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, składy, rozmiar, waga ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu zawarcia przez Klienta z Sprzedawcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient powinien podjąć następujące działania:
  1. wejść na stronę internetową www.biogardena.pl
  2. dokonać wyboru Towaru lub Towarów poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka”,
  3. przejść do zawartości koszyka poprzez kliknięcie w ikonę „Zobacz koszyk” znajdującą się w widoku Koszyka,
  4. zaakceptować zawartość koszyka poprzez kliknięcie w ikonę „Przejdź do kasy”,
  5. przejść do formularza Zamówienia, uzupełniając go o wymagane informacje w zakładce „Szczegóły zamówienia”, jeżeli Klient posiada kod rabatowy powinien wprowadzić również nr kodu rabatowego we wskazanym miejscu formularza Zamówienia, w dalszej kolejności wybrać sposób płatności za zamówione Towary, tj. albo przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, albo przelew bankowy albo płatność „za pobraniem” a następnie kliknąć ikonę „Kupuję i płacę” albo inną ikonę podobnie informującą o obowiązku zapłaty za zamówione Towary by przejść do podsumowania Zamówienia.

   Wszystkie powyższe czynności powinny być wykonane na podstawie wyświetlanych Klientowi w Sklepie internetowym informacji.

 5. Klient w trakcie składania Zamówienia może dokonać zmiany wybranych Towarów oraz wprowadzonych przez siebie informacji w zakładce „Szczegóły płatności”, adresu wysyłki Towarów czy wprowadzonego przez siebie nr kuponu rabatowego, do momentu naciśnięcia ikony o nazwie „Kupuję i płacę” albo innej ikony podobnie informującej o obowiązku zapłaty za zamówione Towary.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient musi podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, wybrać sposób płatności oraz nacisnąć ikonę „Kupuję i płacę”.
 7. Po uzupełnieniu formularza Zamówienia i wciśnięcia ikony o nazwie „Kupuję i płacę” albo innej ikony podobnie informującej o obowiązku zapłaty za zamówione Towary, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:
  1. numer Zamówienia,
  2. data złożenia Zamówienia,
  3. wybrana przez Klienta metoda płatności oraz jeżeli Klient wybrał przelew bankowy – numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na które Klient ma dokonać płatności ceny za zamówione Towary oraz kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli mają zastosowanie),
  4. cena każdego zamawianego Towaru oraz łączna cena wszystkich zamawianych Towarów, w tym koszty dostawy Towarów oraz dodatkowe koszty (jeśli mają zastosowanie),
  5. wybrany sposób dostawy zamówionych Towarów.
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 9. Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wiadomość e-mail, zawierającą informacje wskazane w ust. 7 powyżej wraz z podanymi przez niego podczas składania zamówienia danymi (jego imię i nazwisko oraz adres e-mail), jego adresie rozliczeniowym oraz adresie dostawy zamówionych Towarów, a także szacowany przez Sprzedawcę czas realizacji Zamówienia. W przypadku gdy wskazana wiadomość e-mail nie wyświetla się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić czy nie trafiła do folderu spam albo śmieci, jeżeli również tam się nie wyświetla, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres kontakt@biogardena.pl.
 10. Jeżeli podczas składania Zamówienia jako metodę płatności Klient wybrał przelew bankowy, Klient powinien dokonać wpłaty ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy Towarów w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail określonej w ust. 9 powyżej na numer rachunku bankowego Sprzedawcy podany w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej wpisując w tytuł przelewu nr Zamówienia.
 11. Umowę sprzedaży zawierana jest przez Sprzedawcę z Klientem z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wskazanej w ust. 9 powyżej.
 12. Klient może w trakcie składania Zamówienia założyć Konto w Sklepie internetowym, co umożliwi mu korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego, jednak założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. Klientom zarejestrowanym w Sklepie internetowym mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą Sprzedawcy.
 1. Realizacja Zamówień w Sklepie internetowym
 1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu zamówionych przez Klienta Towarów na adres wskazany przez Klienta i rozpoczyna się:
  1. z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail wskazanej w § 6 ust. 9 Regulaminu w przypadku gdy Klient wybierze podczas składania Zamówienia sposób płatności „za pobraniem” albo
  2. z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty ceny za zamówione przez Klienta Towary, w tym kosztów dostawy Towarów w przypadku gdy Klient wybierze podczas składania Zamówienia inny sposób płatności niż „za pobraniem”.

   Przewidywany czas realizacji Zamówienia będzie podany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 6 ust. 9  Regulaminu.

 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 3. Klient jest informowany o przekazaniu przez Sprzedawcę do wysyłki zamówionych przez Klienta Towarów poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia wiadomości e-mail.
 4. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę i ustalany zostanie nowy sposób realizacji Zamówienia. Gdy cena za zamówione przez Klienta Towary, w tym koszty dostawy Towarów została już wpłacona na rachunek bankowy Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 1. Dostawa zamówionych Towarów
 1. Dostawa zamówionych Towarów jest dokonywana na obszarze Polski. Dostawa poza obszar Polski może być realizowana w drodze indywidulanych ustaleń z Klientem i wymaga skontaktowania się Klienta ze Sprzedawcą pocztą internetową na adres kontakt@biogardena.pl
 2. Zamówione Towary są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez niego podczas składania Zamówienia oraz według wybranego przez niego w czasie składania Zamówienia sposobu dostawy.
 3. W przypadku, gdy dostawa zamówionych Towarów jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Towarów lub adresu który stał się nieaktualny w chwili dostawy lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Towarami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa z powodów wskazanych w zd. 1 niniejszego ustępu, Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu.
 5. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Towarów w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy Towarów podane są również w zakładce „informacje o dostawie” na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 6. Przewidywany czas dostawy na terenie Polski wynosi 5 dni roboczych od dnia  zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy zapłaty za zamówione Towary bądź od dnia przesłania przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta w przypadku, gdy Klient wybrał płatność za pobraniem. Szczegółowe informacje o czasie dostawy Towarów znajdują się w zakładce „informacje o dostawie” na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 1. Ceny Towarów oraz metody płatności za złożone Zamówienia
 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .
 2. Klient może opłacić Zamówienie (uiścić cenę za zamówione Towary oraz koszty ich dostawy:
  1. przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy podany w podsumowaniu Zamówienia wpisując w tytule przelewu nr złożonego Zamówienia,
  2. osobiście gotówką podczas odbioru w przypadku wyboru przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy „za pobraniem”;
  3. Płatnością w systemie bankowych przelewów natychmiastowych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S. A. siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.;
  4. kartą Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic lub Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro S. A. siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014..
  5. przez system płatności PayPo   – tj. system odroczonych płatności, którego dostawcą w sklepie BiOgardena jest PayPro S. A. siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

  

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (dalej: „Prawo odstąpienia od umowy”) przysługuje wyłącznie Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Termin 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie zamówionego Towaru (Towarów) lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy, przykładowo jeżeli Klient wszedł w posiadanie zamówionego Towaru (lub wskazana przez niego osoba trzecia) 9 marca 2018 r. to 14 dni na skorzystania z Prawa odstąpienia od Umowy minie 23 marca 2018 r.
 2. W celu skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę przesyłając mu jednoznaczne oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres: NaturalCrop sp. z o.o. ul. Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa lub poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@biogardena.pl przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar (Towary), którego dotyczy odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru (Towarów) przed upływem ww. terminu.
 5. Towar (Towary) musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym śladów użytkowania.
 6. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Skorzystanie przez Klienta z Prawa odstąpienia od umowy powoduje obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta Prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, powiadamiając o tym Klienta poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało przez Klienta przesłane pocztą.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności.
 9. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Kupujący – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 1. Odpowiedzialność za wady zamawianych Towarów i ich zgodność z umową
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad i zgodnych z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta:
  1. względem Klienta, który jest przedsiębiorcą niebędącym Przedsiębiorcą na prawach konsumenta , jeżeli zamówiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej;
  2. względem Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeśli zamówiony Towar jest niezgodny z umową.
 3. Zgodnie z art. 556Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową są w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność. Ponadto, Towar jest zgodny z umową, jeśli:
  1. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo,  jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju, i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca wykaże, iż:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
  3. jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z umową w powyższym zakresie, w szczególności jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od określonych powyżej wymogów zgodności Towaru z umowę, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
 7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może realizować uprawnienia w razie niezgodności Towaru z umową , w zakresie w jakim ma to zastosowanie, na podstawie przepisów art. 43 d – 43f Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorcą niebędącym Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Towarów
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wad zamówionych Towarów.
 2. Reklamacja może być złożona przez Klienta wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@biogardena.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 522 90 80.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. nr złożonego przez Klienta Zamówienia,
  3. numer telefonu Klienta,
  4. zwięzłe przedstawienie domniemanej przez Użytkownika wady zamówionego Towaru (Towarów),
  5. żądanie Klienta w związku z wadą zamówionego Towaru (Towarów),
 4. W przypadku gdy złożona przez Klienta reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Klienta do uzupełnienia brakujących danych osobowych Klienta lub informacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba że podane w reklamacji dane osobowe Klienta lub inne informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci się ww. terminie do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę biegnie od dnia otrzymania przez niego od Klienta wskazanych przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta lub innych informacji.
 6. Sprzedawca prześle Klientowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on reklamację.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej otrzymanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług
 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wykonywania przez Administratora Usług Serwisu Biogardena.pl, w przypadku gdy Administrator wykonuje Usługi Serwisu Biogardena.pl niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja może być złożona przez Użytkownika wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: kontakt@biogardena.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres e-mail używany przez Użytkownika do logowania w Serwisie Biogardena.pl,
  3. numer telefonu Użytkownika,
  4. zwięzłe przedstawienie domniemanego przez Użytkownika naruszenia postanowień Regulaminu przez Administratora.
 4. W przypadku gdy złożona przez Użytkownika reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Administrator jest uprawniony do wezwania Użytkownika do uzupełnienia brakujących danych osobowych Użytkownika lub informacji.
 5. Przedmiotem reklamacji Użytkownika nie mogą być nieprawidłowości związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Serwisu Biogardena.pl, które wynikają z:
  1. z błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub połączenia internetowego, wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z Usług Serwisu Biogardena.pl.
 6. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane osobowe Użytkownika lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się ww. terminie do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Administratora biegnie od dnia otrzymania przez niego od Użytkownika wskazanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika lub informacji.
 7. Administrator prześle Użytkownikowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Użytkownika, z którego przesłał on reklamację.
 8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6 powyżej, reklamację uważa się za uznaną w całości przez Administratora.

14. Rozstrzyganie sporów

 1. Będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Użytkownik bądź Klient mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Administratorem dotyczące Usług oraz spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Administratorem dotyczące zakupów internetowych, mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Użytkownik oraz Klient będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mogą również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik lub Klient będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mogą znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Administrator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika albo Klienta będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Administratorem oraz Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Administratorem, będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem albo Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsument, a Administratorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.

15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie Biogardena.pl pod adresem:  https://biogardena.pl/polityka-prywatnosci/ Każda osoba odwiedzająca stronę internetową www.Biogardena.pl ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku i zapisać go na własnym nośniku
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem że Administrator powiadomi Użytkowników, w tym Klientów o planowanym terminie wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz zmianach, które zostały wprowadzone do Regulaminu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu Biogardena.pl.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy.