Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy.

 

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (dalej: „Prawo odstąpienia od umowy”) przysługuje wyłącznie Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Termin 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie zamówionego Towaru (Towarów) lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy, przykładowo jeżeli Klient wszedł w posiadanie zamówionego Towaru (lub wskazana przez niego osoba trzecia) 9 marca 2018 r. to 14 dni na skorzystania z Prawa odstąpienia od Umowy minie 23 marca 2018 r.
  2. W celu skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę przesyłając mu jednoznaczne oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres: NaturalCrop sp. z o.o. ul. Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa lub poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@biogardena.pl przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy.
  3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar (Towary), którego dotyczy odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru (Towarów) przed upływem ww. terminu.
  5. Towar (Towary) musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym śladów użytkowania.
  6. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  7. Skorzystanie przez Klienta z Prawa odstąpienia od umowy powoduje obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta Prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, powiadamiając o tym Klienta poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało przez Klienta przesłane pocztą.
  8. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności.
  9. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Kupujący – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.